شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

«امير معظم»
رتبه 26
104 برگزیده
2710 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top